Điểm tin RFA | Quốc hội không đưa Luật đặc khu vào chương trình xây dựng luật 2019-2020