Tin nóng 24h 14.03.2019 | Không kiểm soát dịch tả lợn kịp thời, sẽ thiệt hại hàng tỷ USD