PHÓNG SỰ VIỆT NAM: Nông dân miền Tây lên Sài Gòn trồng lúa bị o ép đủ đường