[Tổng quan] Trở thành quốc gia song ngữ vào năm 2030, chính phủ và ngành giáo dục Đài Loan khởi động giáo dục song ngữ

Ngày 6/12, Ủy ban phát triển quốc gia đã báo cáo tại phiên họp Viện hành chính về “Bản đồ phát triển chính sách quốc gia song ngữ”. Ủy ban phát triển quốc gia bày tỏ, viễn cảnh q……more