[Tổng quan] Thủ tướng Lại Thanh Đức: Viện Hành chính sẽ thành lập Ủy ban quyền lợi trẻ em

Hits: 0

Ngày 8/12 Thủ tướng Lại Thanh Đức trong lúc tham gia Hội thảo nghiên cứu kết hợp hội nghị thường niên do Liên minh Sức khoẻ trẻ em Trung Hoa Dân Quốc tổ chức cho biết, Viện Hành chính chi&ec……more