Viện Hành chính thúc đẩy song ngữ. Viện lập pháp kêu gọi lấy mục tiêu giáo dục song ngữ là chính.

Viện Hành chính sẽ thúc đẩy chính sách quốc gia song ngữ. Hôm trước Thủ tướng Lại Thanh Đức cho biết, sang năm sẽ xác lập chính sách Đài Loan là “ Quốc gia song ngữ”, với tiếng Trung và tiếng Anh. Cục Pháp chế báo cáo tại Viện Lập Pháp, đa số các quốc gia dùng tiếng Anh làm ngôn ngữ chính thức của chính phủ có lịch sử là thuộc địa của Anh Quốc. Vả lại, tiếng Anh không phải là tiếng mẹ để của Đài Loan nên cần phải xem xét lại. Nếu muốn nâng cao năng lực Anh văn thì mục tiêu của chính sách nên là giáo dục song ngữ.
 
Báo cáo chỉ ra, việc thúc đẩy tiếng Anh trở thành ngôn ngữ chính thức thứ hai của Đài Loan thì phải lập pháp minh định. Tuy nhiên nếu qui định như vậy thì cũng tức là thừa nhận tiếng Trung và tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức của chính phủ Đài Loan, địa vị của tiếng Anh sẽ ưu tiên hơn tiếng các nước khác, điều này có phù hợp với mục đích phát triển ngôn ngữ quốc gia hay không thì cần phải xem lại.
 
Báo cáo cho biết thêm, nếu muốn cường hoá sức cạnh tranh quốc tế của Đài Loan thì nên giáo dục song ngữ từ nhỏ sẽ có tính xác thực hơn, nhưng việc tăng cường dạy tiếng Anh và thúc đẩy tiếng Anh thành ngôn ngữ chính thức của chính phủ Đài Loan là hai vấn đề khác nhau, không nên gộp chung.
 
Tố Kim