NS Việt Khang sẽ gặp gỡ để cảm tạ đồng hương tại New Jersey & Oregon ngày 2/6 và 9/6